PŘÍKLADY Z PRAXE

Pro zobrazení příkladů z praxe, klikněte na vybraný cíl.


Renault vytvořil sociální podnik, který pomáhá zajistit obživu lidem, pro které byla práce dosud nedostupná. Ve spolupráci s úřady práce také spustil program „Solidární Garáž“, který poskytuje občanům s nízkými příjmy dostupné vozy a servis.

Scotiabank vylepšuje finanční začleňování a ekonomický rozvoj komunit skrze technologie jako např. mobilní bankovnictví, spotřebitelské mikroúvěry, půjčky malým podnikům a zlepšování ekonomické gramotnosti.

MasterCard a World Food Programme připravili inovativní e-poukazy na jídlo pro syrské uprchlíky v Libanonu. Dnes díky nim potraviny nakupuje téměř 715 000 uprchlíků u 250ti obchodníků, kteří zaznamenali nárůst tržeb 6 až 12 %. Podobný program zvažuje MasterCard spustit také v Jordánsku.

Starbucks ve spolupráci s kostarickým institutem kávy volně zveřejní ke komerčnímu využití poznatky 10ti letého výzkumu agronomie. Tento výzkum v kombinaci s know-how společnosti v oblasti transparentního a udržitelného získávání zdrojů využije více než milion zemědělců a pracovníků po celém světě. Sdílením této praxe Starbucks pomůže 25 milionům lidem na celém světě, jejichž zdrojem obživy je právě káva.

Hyundai Motors společně se zdravotnickou neziskovou organizací poskytují vozy zajišťující zdravotní péči odlehlým komunitám v rozvojových zemí jako Uzbekistán, Etiopie, Demokratická Republika Kongo, Nigérie, Ghana či Rwanda. Jejich “Pojízdné kliniky” se stále více stávají nezbytnou alternativou, poskytující zdravotní péči zranitelným lidem v ohrožených oblastech.

FedEx spolupracoval s EMBARQ Mexiko na vývoji příručky tréninkového programu pro řidiče Mexico City Metrobusu. Manuál je updatovanou verzí FedEx programu Safety First (Bezpečnost především) a je šířen do dalších mexických měst. EMBARQ Brazílie pracuje na kapesní bezpečností příručce pro řidiče, která bude inspirována oběma předchozími manuály.

Vzdělávací program HSBC usnadňuje mladým lidem přístup ke vzdělání. Dále rozvíjí životní a podnikatelské dovednosti a podporuje mezinárodní a kulturní uvědomělost. HSBC spolupracuje s Junior Achievement/Young Enterprise ve Francii, Maltě, Japonsku a Velké Británii. Inspiruje tak mladé lidi a zprostředkovává jim zkušenosti ve finančních a podnikatelských sférách. HSBC také globálně poskytuje více než 6 000 stipendií ročně pro nadějné studenty pocházející ze znevýhodněných podmínek.

Skupina Airbus zahájila partnerský program s 22 univerzitami ve 12 zemích, aby vytvořila studijní plány odpovídající potřebám leteckého průmyslu budoucnosti. Program rozšiřuje spektrum potenciálních zaměstnanců a zvyšuje tím pracovní diverzitu. Airbus také spravuje dvouletou světovou soutěž jménem Fly Your Ideas, jejímž cílem je inovace letecké dopravy.

Německé aerolinky Lufthansa navýšením počtu žen v řadách svých zaměstnanců bourají představu pilota jako mužské profese. Ve spolupráci s Hamburg Aviation organizují řady kulturních akcí za účelem vyvrácení tohoto stereotypu. Příkladem je např. výstava “Ženy v letectví”.

Volkswagen AG má za cíl 30% zastoupení žen ve všech úrovních jeho manažerského žebříčku. Iniciativami jako “Girl`s Day” (Dívčí den) automobilka dává ženám možnost vyzkoušet si, jaké pracovní poměry a příležitosti nabízí. “Lower Saxony Technikum” je šestiměsíční program poskytující praxi studentkám se zájmem o technické obory.

Ford zredukoval svou celkovou spotřebu vody o 62 %. Také předčil svůj globální cíl redukcí užité vody na vozidlo o 30 %. Ford značně investoval do technologií zaměřených na snížení užitku vody.

Intel investoval od roku 1998 celkem 220 000 000 amerických dolarů do programů na zachování vody. Zachránil tím 181 miliard litrů vody. Intel také vodu použitou na svých pracovištích čistí a znovu používá.

Airbus podporuje výzkum ekologických paliv vyráběných z biomasy, které produkují méně CO2. Společnost spolupracuje se širokým spektrem partnerů – univerzit, farem, aerolinek a firem, které jsou advokáty změny. Vývojem technologií, které umožňují letadlům spalovat udržitelná paliva bez modifikací, si Airbus klade za cíl navýšit zájem o produkci paliv z biomasy. Momentálně má Airbus partnery podílející se na výzkumu ve Španělsku, Qataru, Brazílii, Austrálii, Malaysii a Číně.

PepsiCo vlastní jednu z největších flotil všech elektrických automobilů, které využívá pro dopravu svých výrobků. Společnost má také více než 200 dodávek, které jezdí na CNG, což představuje více než 20 % jejich vozového parku. Tímto krokem ušetřila více než 3 miliony dolarů v roce 2014 a zároveň snížila emise o více než 20 % ve srovnání s běžnými dieselovými motory.

Od roku 2009 BMW Group pravidelně navyšuje počet svých lokálně vyráběných modelů, dnes takto vyrábí až 50 % všech vozů. Vedle toho, že BMW spadly výrobní náklady, firma tím zvedla pracovní možnosti pro své dodavatele.

Lokální produkce je klíčovým faktorem pro růstovou strategii Volkswagen AG. Například od chvíle, kdy firma zavedla výrobu v Indii, přispěla k vytvoření 13 500 pracovních míst.

Stavební společnost Skanska se v USA podílela na rekonstrukci 30 km mezistátní dálnice, patnácti křižovatek a více než 140 mostů. Po dokončení prací získala Skanska prestižní ekologické ocenění (EnvisionTM Platinum). K dotvoření designu svých prací pozvala místní umělce, čímž je podpořila více než 1,5 miliony dolary.

Hewlett-Packard už v roce 2014 představil technologie, které umožnily snadnější pronikání 3D modelování a 3D tisku na trh. Tím podpořil tisk různých součástek za nižší cenu a kratší čas a vedl až k několikanásobnému prodloužení životnosti některých výrobků.

General Motors (GM) má v rámci vnitřních HR politik nastavené fungování 12 pracovních skupin, které zahrnují například zaměstnance etnických minorit nebo lidi se zdravotním postižením. Skupiny tvoří platformu pro diskuzi, díky které se vedení GM může zasazovat o zlepšení pracovních podmínek a snižování nerovností mezi zaměstnanci. Každá ze skupin má vlastní náborový a rozvojový plán, programy v komunitách a také podporu vedení.

Volkswagen AG se zasazuje o lidi se zdravotním postižením, které ve firmě tvoří až 7,4 % všech zaměstnanců, což přesahuje povinnou 5% německou normu. Více než 55 % zaměstnanců s postižením je přímo ve výrobě a 45 % v podpoře. Volkswagen podporuje ale i lidi s postižením mimo firmu – více než 20 milionu euro použil na workshopy, které vedly právě k zaměstnání lidí s postižením.

FedEx se ve spolupráci s EMBARQ (think-tank platforma) zaměřil na řešení pro udržitelnou městkou hromadnou dopravu ve velkých městech Mexika, Brazílie a Indie. Po dobu tří let trvání projektu se podařilo oslovit více než 1 600 zástupců z dopravního sektoru, což přispělo ke snížení produkce CO2 celkem o 20 tisíc tun. Projekt také umožnil představitelům měst prozkoumat udržitelnější řešení dopravy a zefektivnil již nabízené služby.

GeneralMotors spustil projekt Maven, který se věnuje sdílené ekonomice. Maven představuje pohodlný a intuitivní způsob sdílení aut a umožňující sdílení jak ve městě, tak i mezi městy. K jeho použití stačí mít nainstalovanou aplikaci pro chytré telefony.

Michelin vyvinul pneumatiku Green X, která patří k energeticky nejúčinnějším na trhu. Spotřeba energie vozidla, emise CO2 a dalších skleníkových plynů, které produkují motory, byly díky optimalizaci váhy pneumatiky, vnitřní struktury, dezénu a snížením odporu pneumatik, ve výsledku sníženy.

Air France spolu s KLM zavedly důmyslné programy na recyklování odpadu z letů. Upravily letadla a jejich palubní vybavení tak, aby recyklaci usnadňovaly. Inovativní přístup umožňuje například znovupoužití plastů ve formě servírovacích tácků, šuplíků a odpad z jídla je použit na získávání energií.

GoGreen program DHL a Deutsche Post cílí na snížení CO2 emisí o 30 % do roku 2020. Ve městech chtějí společně zvýšit doručování na kolech a elektrických vozidlech. To by nevedlo pouze k redukci emisí, ale také snížilo hluk a zlepšilo ovzduší v městských částech.

Hyundai podniká aktivity, které mají za cíl vyvinout automobily šetrné k životnímu prostředí a snížit množství skleníkových plynů, které vznikají při výrobě. Firma ustanovila pracovní skupinu, která se zabývá otázkami změny klimatu. Ta reportuje přímo vrcholovému vedení, které pak promítá zjištění do dlouhodobých plánů celé společnosti.

Společnost Johnson&Johnson vyvinula žebříček hodnocení GAIA, díky kterému můžeme lépe pochopit, jak její produkty reagují s vodním prostředí. GAIA analyzuje vliv složek na vodní prostředí, ryby a rostliny. Analýzou složek použitých ve výrobku a jejich dopadem na podmořský život, každý výrobek ohodnotí. U výrobků s nižším skóre společnost pracuje na zlepšení složení a tím snižuje dopad na vodní život.

V AstraZeneca neustále hledají způsoby, jak lépe porozumět, předcházet a řešit rizika spojená s přítomností stopových množství léčiv ve vodních cestách. Na začátku roku 2015 firma zahájila partnerství v hodnotě 10 milionu eur s Evropskou Komisí v rámci iniciativy pro inovační lékařství. Tento projekt, tzv. Inteligentní posouzení léčiv v životním prostředí, má za cíl vyvinout nástroje pro identifikaci rizik pro životní prostředí, jak ve vývoji léčiv, tak pro starší léky.

Výrobce motorek Yamaha zachovává biodiverzitu a životní prostředí kolem svých výrobních a testovací linek. Na základě dlouhodobých hodnocení životního prostředí v okolí svých továren činí různá opatření, jako je například ochrana stávající vegetace.

Veolia Česká republika spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) na zvýšení přírodní rozmanitosti v provozovaných areálech. Odstraňuje překážky a nebezpečné prvky pro zvířata, buduje napajedla, instaluje budky pro ptáky, dutiny pro hmyz nebo upravuje systém údržby travních ploch. Neméně důležitou součástí její činnosti je také informovat, školit a zvyšovat povědomí zaměstnanců a veřejnosti v oblasti biodiverzity. Zaměřuje se také na monitoring a vyhodnocování vlivu své činnosti na místní ekosystémy a implementaci opatření pro zachování biodiverzity.

MasterCard ve spolupráci s nigerijskou vládou zavedl elektronickou ID kartu, která umožnila více než 13 milionům Nigerijců platit elektronicky. Program by měl pokračovat a e-kartu by mělo vlastnit až 100 milionů Nigerijců, čímž by se stala nejrozšířenější e-kartou svého druhu v Africe.

Intel se aktivně zasazuje o soukromí, bezpečnost a svobodu projevu. Skrze komunikační technologie a prostřednictvím úprav předpisů a vzdělávání se integruje bezpečnost a zachování soukromí do výrobků a služeb, které poskytuje.

Ceny SDGs, které se od roku 2017 vyhlašují v České republice, demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování Cílů udržitelného rozvoje, které společně iniciují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a OSN Česká republika. Takto nastavený model je ve světě výjimečný a sám od sebe naplňuje poslední ze 17 SDGs – Partnerství ke splnění cílů.