Podporovat trvalý, inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Nadání a dovednosti – Rozhled

Mladí lidé opouštějící dětské domovy a pěstounské rodiny patří na pracovním trhu mezi jednu z nejohroženějších skupin. Projekt Rozhled, určený dětem ve věku 14 až 26 let, je postaven na třech hlavních pilířích: semináře a workshopy, exkurze a stínování, kariérní poradenství. Za posledních šest let projekt zvýšil šanci na uplatnění na pracovním trhu 439 dětem z 56 dětských domovů. Od roku 2018 organizace nabízí účast v projektu všem mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 8

Tomáš Sedláček

ekonom, vysokoškolský pedagog a novinář

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Kinsey&Company

Podle průzkumu společnosti Kinsey&Company, která v provedla průzkum ve spolupráci s více než 40 společnostmi, vychází udržitelnost jako významný faktor hospodářského růstu organizací.

Více ZDE

Hello Tractors

Až 80 % světových potravin pochází z rukou drobných zemědělců po celém světě. Mnoho z nich však má omezený přístup k zemědělskému vybavení – náklady jsou příliš vysoké a náhradní díly často nedostupné. Společnost Hello Tractors pronajímá těmto zemědělců levné traktory i potřebné vybavení.

Více ZDE

EKOCENTER společnosti Coca-Cola

Projekt EKOCENTER společnosti Coca-Cola poskytuje potenciální platformu pro růst podnikání a slouží jako sociální transformace pro komunity ke zlepšení sociální a ekonomické pohody. Pobočky ve většině případů řídí místní ženy. Centra poskytují řadu zboží a služeb, které pomáhají podnikům a komunitám prosperovat.

Více ZDE

PODCÍLE

Udržovat ekonomický růst na hlavu v závislosti na podmínkách jednotlivých zemí, zejména minimálně 7procentní růst HDP ročně v nejméně rozvinutých zemích

Dosáhnout vyšší úrovně ekonomické produktivity pomocí diverzifikace, technologického rozvoje a inovací, mimo jiné také zaměřením se na odvětví s vysokou přidanou hodnotou a s vysokým podílem lidské práce

Podporovat politiky orientované na rozvoj, které podporují produktivní činnosti, vytváření důstojných pracovních míst, podnikání, kreativitu a inovace, a podporují vznik a růst mikropodniků, malých a středních podniků, mimo jiné prostřednictvím zpřístupňování finančních služeb

Postupně až do roku 2030 zlepšovat efektivní využívání globálních zdrojů ve spotřebě i výrobě a učinit vše potřebné pro to, aby ekonomický růst nebyl spojen s poškozováním životního prostředí, v souladu s desetiletým rámcovým programem trvale udržitelné spotřeby a výroby, v jehož čele stojí rozvinuté země

Do roku 2030 dosáhnout plné a produktivní zaměstnanosti a zajistit důstojnou práci pro všechny ženy a muže, včetně mladých lidí a osob se zdravotním postižením, a zajistit stejnou odměnu za rovnocennou práci

Do roku 2020 podstatně snížit podíl mladých lidí, kteří nepracují ani nestudují

Přijmout okamžitá a účinná opatření k vymýcení nucené práce, skoncovat s moderními formami otroctví a s obchodováním s lidmi a dosáhnout zákazu a odstranění nejhorších forem dětské práce, včetně náboru a využívání dětských vojáků, a do roku 2025 odstranit dětskou práci ve všech jejích formách

Chránit práva a podporovat bezpečné a stabilní pracovní podmínky pro všechny pracující, včetně pracujících migrantů – zejména žen, a lidí s nebezpečným povoláním

Do roku 2030 navrhnout a realizovat politiky podpory udržitelného cestovního ruchu, který vytváří pracovní místa a podporuje místní kulturu a produkty

Posílit kapacitu domácích finančních institucí na podporu a rozšíření přístupu k bankovnictví, pojišťovnictví a finančním službám pro všechny

Zvýšit podporu konceptu „Pomoc na podporu obchodu“ (Aid for Trade) pro rozvojové země, zejména těch nejméně rozvinutých, mimo jiné prostřednictvím programu „Prohloubený integrovaný rámec obchodní technické asistsence pro nejméně rozvinuté státy (Enhanced Integrated Framework for Trade-Related Technical Assistance to Least Developed Countries, EIF)

Do roku 2020 rozvinout a uvést v život globální strategii pro zaměstnávání mladých a realizovat Globální pakt pro pracovní místa Mezinárodní organizace práce
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Nakupujte v místě bydliště. Podpoříte místní obchody i zaměstnanost těch, kdo v nich pracují. Navíc přispějete k tomu, aby se snížil počet nákladních aut, která převážejí zboží na velké vzdálenosti.

Nakupujte chytře. Plánujte si, co budete vařit, pište si nákupní seznamy a vyhněte se impulsivnímu nakupování. Nepodléhejte marketingovým trikům, pod jejichž vlivem nakupujete více potravin, než potřebujete, a to především rychle se kazící potraviny. Jsou možná levnější, ale ve výsledku se vám prodraží, pokud se zkazí a musíte je vyhodit.

Nakupujte v bazarech. To nejnovější nemusí nutně být nejlepší. Zkuste, k jakému jinému účelu můžete využít věci nakoupené v bazarech.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.