Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Jako doma – projekt: Kuchařky bez domova

Nezisková organizace Jako doma spolupracuje s ženami bez domova, které jsou neviditelné a zranitelné. Ženy bez domova vaří a prodávají zdravé i finančně dostupné jídlo ve své jídelně, na venkovních akcích a připravují také cateringy. Mají tak nejen možnost práce, ale i šanci změnit obraz bezdomovectví a vytvářet mezi sebou podpůrné sociální vazby.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 5
Barbara Nesvadbová

spisovatelka a šéfredaktorka časopisu Harper’s Bazaar, zakladatelka nadačního fondu Be Charity

Barbara Nesvadbová

spisovatelka a šéfredaktorka časopisu Harper’s Bazaar, zakladatelka nadačního fondu Be Charity

Simona Krainová

modelka

Jan Saudek

fotograf

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Afghánské ženy se učí IT technologiím

Fereshteh Forough, afghánská průkopnice v oblasti technologií, provozuje institut vzdělávání Code to Inspire. Pomáhá tak mladým dívkám naučit se kódování a zároveň je připravuje na světový trh práce s IT.

Více ZDE

Udržitelná energie pro všechny

Projekt akcelerátoru pro všechny spouští společnost Sustainability energy for all. Cílem projektu je prosazovat rovnost žen a mužů, sociální začlenění a posílení postavení žen v oblasti udržitelné energie.

Více ZDE

Island uzákonil platovou rovnost žen a můžu

Nový zákon na Islandu zakazuje od začátku ledna 2018 platit mužům na stejných pracovních pozicích více než ženám. Podobná opatření již platí například ve Švédsku nebo v některých amerických státech, Island se však stal první zemí, kde je možné domáhat se platové spravedlnosti přímo prostřednictvím zákona.

Více ZDE

Zrovnoprávnění žen v ekonomické oblasti klíčem k dosažení SDGs

Dle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) roste ekonomický růst současně s tím, jak se zvyšuje podíl žen na trhu práce a zároveň dochází ke snižování propasti mezi vnímáním ženské a mužské pracovní síly. Navzdory tomu ženy po celém světě nadále čelí genderové diskriminaci. Právě ekonomické posílení postavení žen v měnícím se světe trhu práce je jedním z hlavních témat, které si pro tento rok vytyčilo OSN.

Více ZDE

PODCÍLE

Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek

Eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování

Odstranit všechny škodlivé praktiky jako jsou dětské, předčasné a nucené sňatky či ženská obřízka

Uznávat a oceňovat neplacenou péči a domácí práce pomocí zajištění veřejných služeb, infrastruktury a politik sociální ochrany a prosazování sdílené odpovědnosti v rámci domácnosti a rodiny podle zvyklostí dané země

Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě

Zajistit všeobecnou dostupnost služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a reprodukčního práva, jak bylo dohodnuto v souladu s Akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty návazných konferencí

Provést reformy, které ženám zajistí rovná práva k ekonomickým zdrojům, možnost vlastnictví a hospodaření s pozemky i dalších forem vlastnictví, přístup k finančním službám, dědictví a přírodním zdrojům v souladu s národní legislativou

Rozšířit možnosti využívání moderních technologií, zejména informačních a komunikačních, pro posilování postavení žen

Přijmout a posílit vhodné politiky a vymahatelné právní předpisy pro prosazování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen a dívek ve všech sférách
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Sdílejte, nikoli pouze lajkujte. Když na sociálních sítích narazíte na zajímavý příspěvek o ženských právech nebo změně klimatu, sdílejte ho, ať se o něm dozvědí i vaši přátelé.

Udělejte si malý průzkum online a nakupujte pouze od firem, o kterých víte, že používají udržitelné postupy a podporujte firmy, pro které je důležitá rovnost mužů a žen.

Vystupte veřejně! Požadujte od svých místních i národních představitelů, aby se zapojovali do iniciativ, které neškodí lidem ani planetě. Můžete také vyjádřit svou podporu Pařížské dohodě a požadovat, aby ji váš stát ratifikoval, pokud to ještě neudělal.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.