Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení všech žen a dívek  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Jako doma – projekt: Kuchařky bez domova

Nezisková organizace Jako doma spolupracuje s ženami bez domova, které jsou neviditelné a zranitelné. Ženy bez domova vaří a prodávají zdravé i finančně dostupné jídlo ve své jídelně, na venkovních akcích a připravují také cateringy. Mají tak nejen možnost práce, ale i šanci změnit obraz bezdomovectví a vytvářet mezi sebou podpůrné sociální vazby.

Více ZDE

První dámy mezi námi

Na začátku ledna, přímo uprostřed volební kampaně před českými prezidentskými volbami, se pozornost většiny médií ubírala především směrem ke kandidátům samotným. Asociace společenské odpovědnosti věnovala jeden celý večer manželkám prezidentských kandidátů a uspořádala pro ně debatu potenciálních prvních dam. Vůbec první debata tohoto rázu nejen v Česku, ale i na světě, vzbudila velkou odezvu a ve zbytku volební kampaně už nestály dámy jen v pozadí, jak tomu do té doby bývalo zvykem.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 5
Barbara Nesvadbová

spisovatelka a šéfredaktorka časopisu Harper’s Bazaar, zakladatelka nadačního fondu Be Charity

Barbara Nesvadbová

spisovatelka a šéfredaktorka časopisu Harper’s Bazaar, zakladatelka nadačního fondu Be Charity

Simona Krainová

modelka

Jan Saudek

fotograf

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Afghánské ženy se učí IT technologiím

Fereshteh Forough, afghánská průkopnice v oblasti technologií, provozuje institut vzdělávání Code to Inspire. Pomáhá tak mladým dívkám naučit se kódování a zároveň je připravuje na světový trh práce s IT.

Více ZDE

Udržitelná energie pro všechny

Projekt akcelerátoru pro všechny spouští společnost Sustainability energy for all. Cílem projektu je prosazovat rovnost žen a mužů, sociální začlenění a posílení postavení žen v oblasti udržitelné energie.

Více ZDE

Island uzákonil platovou rovnost žen a můžu

Nový zákon na Islandu zakazuje od začátku ledna 2018 platit mužům na stejných pracovních pozicích více než ženám. Podobná opatření již platí například ve Švédsku nebo v některých amerických státech, Island se však stal první zemí, kde je možné domáhat se platové spravedlnosti přímo prostřednictvím zákona.

Více ZDE

Zrovnoprávnění žen v ekonomické oblasti klíčem k dosažení SDGs

Dle Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) roste ekonomický růst současně s tím, jak se zvyšuje podíl žen na trhu práce a zároveň dochází ke snižování propasti mezi vnímáním ženské a mužské pracovní síly. Navzdory tomu ženy po celém světě nadále čelí genderové diskriminaci. Právě ekonomické posílení postavení žen v měnícím se světe trhu práce je jedním z hlavních témat, které si pro tento rok vytyčilo OSN.

Více ZDE

PODCÍLE

Celosvětově skoncovat se všemi formami diskriminace žen a dívek

Eliminovat všechny formy násilí vůči ženám a dívkám ve veřejné i soukromé sféře, včetně obchodu s lidmi a sexuálního či jiného vykořisťování

Odstranit všechny škodlivé praktiky jako jsou dětské, předčasné a nucené sňatky či ženská obřízka

Uznávat a oceňovat neplacenou péči a domácí práce pomocí zajištění veřejných služeb, infrastruktury a politik sociální ochrany a prosazování sdílené odpovědnosti v rámci domácnosti a rodiny podle zvyklostí dané země

Zajistit ženám rovné příležitosti a plnou a efektivní účast na rozhodování na všech úrovních v politickém, ekonomickém i veřejném životě

Zajistit všeobecnou dostupnost služeb sexuálního a reprodukčního zdraví a reprodukčního práva, jak bylo dohodnuto v souladu s Akčním programem Mezinárodní konference o populaci a rozvoji a Pekingskou akční platformou a závěrečnými dokumenty návazných konferencí

Provést reformy, které ženám zajistí rovná práva k ekonomickým zdrojům, možnost vlastnictví a hospodaření s pozemky i dalších forem vlastnictví, přístup k finančním službám, dědictví a přírodním zdrojům v souladu s národní legislativou

Rozšířit možnosti využívání moderních technologií, zejména informačních a komunikačních, pro posilování postavení žen

Přijmout a posílit vhodné politiky a vymahatelné právní předpisy pro prosazování rovnosti žen a mužů a posilování postavení žen a dívek ve všech sférách
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Sdílejte, nikoli pouze lajkujte. Když na sociálních sítích narazíte na zajímavý příspěvek o ženských právech nebo změně klimatu, sdílejte ho, ať se o něm dozvědí i vaši přátelé.

Udělejte si malý průzkum online a nakupujte pouze od firem, o kterých víte, že používají udržitelné postupy a podporujte firmy, pro které je důležitá rovnost mužů a žen.

Vystupte veřejně! Požadujte od svých místních i národních představitelů, aby se zapojovali do iniciativ, které neškodí lidem ani planetě. Můžete také vyjádřit svou podporu Pařížské dohodě a požadovat, aby ji váš stát ratifikoval, pokud to ještě neudělal.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.