Chránit, obnovovat a podporovat udržitelné využívání suchozemských ekosystémů, udržitelně hospodařit s lesy, potírat rozšiřování pouští, zastavit a následně zvrátit degradaci půdy a zastavit úbytek biodiverzity


  Inspirace z praxe  Podcíle

INSPIRACE Z ČESKA:

Tchibo – Joint Forces!

Kvalifikační program Tchibo Joint Forces! ® je zaměřen na drobné pěstitele kávy a jejich rodiny. Farmáři jsou podporováni v postupném přechodu od konvenčního k ekologickému, sociálně odpovědnému a ekonomicky životaschopnému pěstování kávy. Součástí programu jsou školení, vzdělávání pro celou rodinu, přístup k infrastruktuře a rozvoj dlouhodobých dodavatelských vztahů. Tchibo Joint Forces! ® spolupracuje s dodavateli, obchodníky, vědci, mezinárodními certifikačními organizacemi a s vládními i nevládními organizacemi.

Více ZDE

AMBASADOR SDG 15Jakub Vágner

rybář a držitel několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb

Barbora Kohoutková

světová primabalerína

Jakub Vágner

rybář a držitel několika světových rekordů v lovu sladkovodních ryb

INSPIRACE ZE ZAHRANIČÍ:

Mootral

Největším producentem emisí metanu je v živočišné říši tur domácí. Krávy, kterých je v současnosti na světě 1,5 miliardy, vyprodukují každý rok dvě až tři tuny oxidu uhličitého. Tento problém může vyřešit výživový doplněk krmiva Mootral, který dokáže okamžitě snížit množství emisí metanu vyprodukovaných hospodářskými zvířaty minimálně o 30 %.

Více ZDE

Perfect Day

Mléko Perfect Day se vyrábí genetickým inženýrstvím z kvasinek, které produkují mléčné bílkoviny během fermentace. Tyto mléčné bílkoviny jsou následně kombinovány s těmi rostlinnými za účelem vytvoření chuti, struktury a nutriční hodnoty mléka bez nutnosti použití zvířete. Studie ukázala, že proces vyžaduje o 84 % nižší celkovou spotřebu energie a o 91 % nižší využívání půdy.

Více ZDE

Selfridges a CupCycling

Britský nákupní řetězec Selfridges spojil své síly se specializovaným recyklačním závodem CupCycling, který díky svým technologiím dokáže odstranit plastový povlak kelímku a jeho papírové jádro opětovně využít. Z použitých kávových šálku jsou posléze vyráběny žluté ikonické nákupní tašky populárního řetězce, který se tímto krokem snaží bojovat proti rostoucímu množství odpadů a chránit tak životní prostředí.

Více ZDE

PODCÍLE

Do roku 2020 zajistit ochranu, obnovu a udržitelné využívání suchozemských a vnitrozemských sladkovodních ekosystémů a jejich služeb, zejména lesů, mokřadů, hor a suchých oblastí, v souladu se závazky z mezinárodních dohod

Do roku 2020 podpořit zavádění udržitelného hospodaření se všemi typy lesů, zastavit odlesňování, obnovit zničené lesy a podstatně zvýšit zalesňování a obnovu lesů na celém světě

Do roku 2030 bojovat proti rozšiřování pouští, obnovovat znehodnocenou půdu, včetně pozemků postižených rozšiřováním pouští, suchem či záplavami, usilovat o dosažení světa, ve kterém již nedochází k degradaci půdy

Do roku 2030 zajistit zachování horských ekosystémů, včetně jejich biodiverzity, aby se zvýšila jejich schopnost poskytovat výhody, které jsou nezbytné pro udržitelný rozvoj

Přijmout neodkladná a výrazná opatření na snižování degradace přirozeného prostředí, zastavit ztrátu biodiverzity a do roku 2020 chránit a zabraňovat vyhynutí ohrožených druhů

Zajistit spravedlivé rozdělování přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů a podporovat odpovídající přístup k těmto zdrojům

Přijmout neodkladná opatření ke skoncování s pytlačením a pašováním chráněných druhů rostlin a živočichů a řešit nabídku i poptávku po nelegálních přírodních produktech

Do roku 2020 zavést opatření proti zavlečení invazivních druhů do suchozemských a vodních ekosystémů a výrazně snížit jejich dopad na tyto ekosystémy, kontrolovat nebo vymýtit prioritní invazivní druhy

Do roku 2020 začlenit hodnoty ekosystému a biodiverzity do národního i regionálního plánování, rozvojových procesů a strategií na snižování chudoby

Mobilizovat a významně zvýšit finanční prostředky ze všech zdrojů na zachování a udržitelné využívání biodiverzity a ekosystémů

Mobilizovat značné prostředky ze všech zdrojů na všech úrovních na financování udržitelného hospodaření s lesy a poskytnout odpovídající pobídky rozvojovým zemím na zlepšení tohoto hospodaření, včetně ochrany a obnovy lesů

Zvýšit mezinárodní podporu boji proti pytlačení a pašování chráněných druhů, mimo jiné zvyšováním schopností místních komunit věnovat se udržitelným příležitostem k obživě
Zdroj: Informační centrum OSN V Praze, 2018

TIPY:

Recyklování papíru, plastů, skla a hliníku zabraňuje narůstání skládek.
Kompostujte. Kompostování bioodpadu pomůže snížit dopady na životní prostředí a zrecyklují se jím živiny.

Kupujte „směšnou zeleninu“: mnoho ovoce a zeleniny se vyhazuje, protože nemají ten „správný“ tvar, velikost nebo barvu. Když tyto jinak naprosto nezávadné „směšné“ produkty koupíte, ať už na farmářském trhu nebo jinde, využijete potraviny, které by jinak skončily v odpadu.

Sníh shrabujte ručně. Vyhněte se hlučným a exhalace produkujícím zařízením a dopřejte si trochu pohybu.

Vystupte veřejně! Požadujte od svých místních i národních představitelů, aby se zapojovali do iniciativ, které neškodí lidem ani planetě. Můžete také vyjádřit svou podporu Pařížské dohodě a požadovat, aby ji váš stát ratifikoval, pokud to ještě neudělal.

Dejte nám vědět o svých aktivitách na podporu globálních cílů: používejte na sociálních sítích hashtag #SDGs, #GlobálníCíle a ‪#GlobalGoals.